Obchodní podmínky

Přihlášky a jazykové kurzy:

 1. Vyplněnou přihlášku je možné podat pomocí internetu, osobně po dohodě, zaslat e-mailem nebo poštou.
 2. Přihlášky jsou zařazovány v pořadí, ve kterém přišly. Počet míst je omezen kapacitou učeben a lektorů. Při zaplňování kurzů mají přednost ti zájemci, kteří již uhradili kurzovné v plné výši.
 3. Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději v den zahájení kurzu. Platbu můžete provést v hotovosti na místě nebo převodem peněz na účet uvedený na faktuře.
  Jako variabilní symbol bezhotovostní platby uvádějte číslo Vašeho mobilního telefonu (např. 721990902) nebo číslo faktury.
 4. Stornování přihlášky je možné pouze písemnou formou zaslanou poštou na adresu sídla firmy: Olga Šťastná, Nábřeží Závodu Míru 2712, 530 02 Pardubice. Stornovací podmínky viz. bod 5.
 5. Při stornování přihlášky jsou uplatňovány tyto stornovací podmínky:
  Doba stornování přihlášky a stornovací poplatek
  - více než 30 dnů před zahájením kurzu: 10% z ceny kurzu
  - 30-15 dnů před zahájením kurzu: 20% z ceny kurzu
  - 14 -10 dnů před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzu
  - 9-3 dny před zahájením kurzu: 80% z ceny kurzu
  - méně než 3 dny před zahájením kurzu: 100% z ceny kurzu
 6. Při neúčasti na kurzu, případně jeho přerušení z důvodů na straně účastníka, se kurzovné nevrací, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou písemně jinak.
 7. Pořadatel jazykového kurzu je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že kurzovné nebo jeho poměrná část bude účastníkům vrácena.
 8. Nevyčerpané předplatné kurzů ve školských zařízeních se vrací maximálně do 31.srpna s ukončením kurzu ke 30.6. stejného roku. 
 9. Permanentky (předplatné 10 lekcí) mají omezenou platnost 4 měsíců ode dne jejich zakoupení. Při zakoupení permanentky dostává klient (či účastník kurzu v kurzech) 2% slevu z celkové ceny.
 10. V ceně kurzu není zahrnuta cena mezinárodních jazykových zkoušek.
 11. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, doplňující pracovní materiály (pracovní listy, kopie apod.), závěrečný certifikát o absolvování kurzu.
 12. Rušení hodin výuky je minimálně 24 hodin před počátkem výuky. Pokud tomu tak není, je hodina klasicky účtována. 
 13. Pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí před, v průběhu či po kurzu.
 14. Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé svévolné poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor.
 15. Jakékoli nesplacené částky za odvedené služby či nedodržení dohodnutých termínů plateb předávám po 2 neúspěšných upomínkách advokátní kanceláři a připočítávám náklady advokátní kanceláře k újmě klienta a jeho nesplaceného dluhu. Upozorňuji, že takto i zcela menší finanční částky rychle vyrostou. Klient v rámci obchodního vztahu s touto podmínkou souhlasí.  

Tlumočení: 

 1. Objednávky na tlumočení je nutné probrat předem telefonicky či osobně či po emailu.
 2. Záloha na tlumočení musí být zaplacena nejpozději 3 dny před samotným tlumočením, pokud se strany nedohodly jinak. Na zálohu Vám bude vystavena zálohová faktura ve výši 40% z celkové přibližné ceny tlumočení. 

Překlady: 

 1. Pro realizaci překladů Vám bude vystavena objednávka. Na objednávce je stanoven termín dodání a odhadovaný počet normostran.
 2. Překlad se začne realizovat až po odeslání potvrzené objednávky zpět.
 3. Konečný počet normostran bude zjevný až po ukončení překladu, proto se na objednávce objevuje odhadovaný počet normostran.
 4. Pro překlad je pro určení počtu normostran nutný konečný jazyk, do kterého se překládá. Proto je realita počtu normostran zjevná až po překladu. 
 5. Počet normostran se určuje dle 1800 znaků + náročnost textu.
 6. Překlady jsou vyhotovovány s maximální důsledností, ale s lidským faktorem. Možná pochybení jsou vždy napravitelná. 

Příměstské tábory:

 1. Přihlášky (objednávky) jsou zařazovány v pořadí, ve kterém přišly. Počet míst je omezen kapacitou tábora, 20 dětí.
 2. Při obsazování míst na táboře mají přednost ti objednatelé, kteří již uhradili cenu v plné výši.
 3. Objednatel tábora je povinen uhradit cenu tábora v plné výši dle vystavené faktury nejpozději v den splatnosti faktury. Platbu můžete provést i v hotovosti po předešlé domluvě nebo převodem peněz na účet. Číslo účtu je uvedeno na faktuře. Jako variabilní symbol bezhotovostní platby uvádějte číslo Vašeho mobilního telefonu (např. 721990902) nebo číslo faktury.
 4. Objednatel má nárok na slevu z ceny tábora v rámci aktuální promo akce, pokud je.
 5. Pokud nebyla faktura uhrazena do datumu splatnosti, nejpozději do poukazovaného datumu slevy v rámci akce, je faktura automaticky stornována.
 6. Stornování přihlášky ze strany objednatele je možné pouze písemnou formou zaslanou poštou na adresu sídla firmy: Olga Šťastná, Nábřeží Závodu Míru 2712, 530 02 Pardubice či emailem na info@olgasigid.cz, a to ze závažných důvodů. Stornovací podmínky viz. bod 7.
 7. Při stornování objednávky (účasti na táboře) jsou uplatňovány tyto stornovací podmínky: 

  Doba stornování přihlášky a stornovací poplatek

  - více než 21 dnů před zahájením tábora: 10% z ceny tábora

  - 21-14 dní před zahájením tábora: 30% z ceny tábora

  - 13 -7 dnů před zahájením tábora: 70% z ceny tábora

  - méně jak 7 dní před zahájením tábora: 100% z ceny tábora

 8. Za závažné rodinné důvody se považuje např. náhlé úmrtí rodině, nástup dítěte do lázní apod.(nutno doložit událost písemnou formou).
 9. Při neúčasti na táboře, případně jeho přerušení z důvodů na straně účastníka, se nevyčerpaná částka nevrací, pokud není splněn bod.8 a bod.11.
 10. Objednatel si může zvolit jiný den a jiný turnus pro vyčerpání objednané částky při včasném informování o neúčasti na táboře. V každém případě je toto možné jen v turnusech v tom samém roce.
 11. Rušení účasti na táboře je minimálně 24 hodin předem, a to před 7:30. Pokud tomu tak není, účast propadá a není nahraditelná.
 12. Pořadatel příměstského tábora je oprávněn vlivem zásahu vnějších sil zrušit tábor s tím, že cena tábora nebo její poměrná částka bude účastníkům vrácena.
 13. V ceně tábora je zahrnuta strava (svačina, oběd, svačina), celodenní pitný režim, materiály (pracovní listy, kopie apod.) na výuku a další činnosti, jízdenky a vstupenky, odměny.
 14. Pořadatel tábora neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník tábora utrpí před, v průběhu či po táboře. Účastníci mají pořadatelem automaticky sjednané úrazové pojištění. A hned na začátku tábora jsou řádně seznámeni s bezpečností na táboře.
 15. Účastník tábora je povinen uhradit na vlastní náklady každé svévolné poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor.
 16. Klient byl obeznámen v emailu linkem na tyto obchodní podmínky a v rámci vzniklého obchodního vztahu s nimi souhlasí. 

Dárkové poukazy:

 

 1. Dárkové poukazy lze použít na cokoli v rámci rozsahu nabízených služeb - výuka cizích jazyků, překlady, tlumočení či jiné služby.
 2. Dárkové poukazy lze také kombinovat v rámci vícero služeb.
 3. Mají svoji platnost uvedenou na zadní straně. Po datu platnosti je již bohužel nelze použít.
 4. V rámci čerpání je nutná telefonická dohoda předem (tel. 721 990 902).